Suczka merle KAMELIA
SAM_1375 SAM_1377 SAM_1382 SAM_1397 SAM_1372