Suczka arlekin KARAWELLA
SAM_1238 SAM_1239 SAM_1242 SAM_1248 SAM_1381
SAM_1234